Alleen financiële band, geen samenstel voor WOZ

Een eigenaar van een woning en schuur wil beide voor de WOZ als één object laten aanmerken. Dit is voor hem gunstiger, omdat hij dan geen energiebelasting verschuldigd is voor de stroom die met zonnepanelen op het dak van de schuur wordt opgewekt.

 

Een particulier heeft in 2012 zonnepanelen geplaatst op het dak van een schuur, die zich op 400 meter afstand van zijn woning bevindt. De reden dat de zonnepanelen op de schuur zijn geplaatst en niet op de woning is dat de schuur een groter dak en gunstiger ligging heeft. De met de panelen opgewekt stroom wordt direct terug geleverd aan het netwerk van de energieleverancier. Woning en de schuur beschikken over een eigen aansluiting op het netwerk met beide een eigen meter. De opgewekte stroom wordt voor een belangrijk deel teruggeleverd aan het net, met de bedoeling deze stroom gratis te kunnen afnemen ten behoeve van de woning. In 2013 gaat dit goed, maar door een beleidswijziging van een nieuwe stroomleverancier verviel de korting en moet er in 2014 energiebelasting worden betaald over de afgenomen stroom voor de woning die zelf is opgewekt.

 

De Belastingdienst adviseert hem de woning en schuur als één WOZ-object te laten aanmerken, zodat geen energiebelasting is verschuldigd. De Belastingsamenwerking Rivierenland waar de woning en schuur onder vallen is het hier echter niet mee eens: twee WOZ-beschikkingen worden voor 2017 afgegeven waarbij aan de woning een woonbestemming en aan de schuur een agrarische bestemming is gegeven.

 

Rechtbank Gelderland overweegt dat op grond van de Wet WOZ als één onroerende zaak wordt aangemerkt een samenstel van twee of meer eigendommen of gedeelten daarvan die bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren. De Hoge Raad heeft aangegeven (ECLI:NL:HR:2009:BK3060) dat of derden een samenhang kunnen waarnemen een belangrijke rol speelt, maar niet enig bepalend is; alle omstandigheden van het geval, in onderlinge samenhang bezien, moeten in aanmerking worden genomen. Volgens de rechtbank is de omstandigheid dat de panelen op het dak van de schuur stroom opwekken voor de woning niet voldoende om tot een samenstel van onroerende zaken te komen. Temeer daar die stroom via het elektriciteitsnet aan de woning wordt geleverd. Hierdoor is het verband tussen de schuur en woning alleen financieel van aard en is er voor het overige geen verschil met andere woningen die stroom van het net geleverd krijgen. De schuur en de woning behoren daardoor niet bij elkaar. Ook de eigenaar van beide objecten heeft geen andere omstandigheden aangegeven waardoor beide bij elkaar zouden horen.
 
Bron: Rb. Gelderland 23-03-2018, AWB - 17 _ 5703 (ECLI:NL:RBGEL:2018:1310)