Fiscale behandeling van startups

Staatssecretaris Snel op dit moment nog geen aanleiding om de fiscale regelgeving voor startups te verruimen. Dit schrijft hij bij de beantwoording van Kamervragen.

 

In het Belastingplan 2017 is de gebruikelijkloonregeling aangepast in die zin dat het gebruikelijk loon van de dga van een innovatieve startup op het minimumloon kan worden gesteld (de verlaagde gebruikelijkloonregeling). Daarnaast stelde het toenmalige kabinet € 23 miljoen beschikbaar voor een niet-fiscale co-investeringsregeling. Tijdens de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2017 is een amendement ingediend met als gevolg dat met ingang van 1 januari 2018 een gedeeltelijke vrijstelling voor werknemerparticipaties is geïntroduceerd voor innovatieve startups (de aandelenoptiemaatregel). De gebruikelijkloonregeling en de aandelenoptiemaatregel kunnen worden gebruikt als de onderneming een S&O-startersverklaring heeft. Door deze verklaring kan objectief worden getoetst of een startup innovatief is.

 

Volgens de staatssecretaris is het voor innovatieve startups al fiscaal aantrekkelijker om salaris aan werknemers in opties uit te keren. In de huidige fiscale regelgeving worden aandelenopties – anders dan gebruikelijk is bij het belasten van loon – pas gewaardeerd en belast op het moment van uitoefening van die opties, in plaats van op het moment van toekenning daarvan. Innovatieve startups hebben daarbij vanaf het begin van dit jaar de mogelijkheid om onder voorwaarden het als loon aan hun werknemers toegekende aandelenoptiepakket voor maar 75% in de heffing van de loonbelasting te betrekken bij uitoefening van die opties. Als gevolg van het plafond dat aan deze regeling is gekoppeld, kan dit maximaal resulteren in een onbelast loon van € 12.500. Snel meldt dat net als de verlaagde gebruikelijkloonregeling deze maatregel nog niet lang genoeg van kracht is om conclusies over de effectiviteit te trekken. Ook heeft het kabinet de ambitie om de positie van startups waar nodig en mogelijk is te verbeteren en zoekt een eventuele oplossing in de aandelenoptiesfeer. In het regeerakkoord is daarom al afgesproken om de regelgeving rond aandelen(opties) te verruimen, als bij de evaluatie van de verlaagde gebruikelijkloonregeling blijkt dat deze regeling en de aandelenoptieregeling onvoldoende effectief of doelmatig zijn. Het kabinet wil echter niet vooruitlopen op deze evaluaties en ziet nu geen aanleiding om de fiscale regelgeving voor start-ups en scale-ups te verruimen.
 
Bron: MvF 12-06-2018