Herplaatsingsverplichting strekt zich uit tot het gehele concern

Een werkgever die de arbeidsovereenkomst opzegt om bedrijfseconomische redenen moet niet alleen binnen de eigen onderneming kijken of er een andere passende functie voor de werknemer is, maar ook – indien de werkgever deel uitmaakt van een groep – binnen de groep verbonden bedrijven .

Een werknemer is op 1 januari 2008 bij de werkgever in dienst getreden. De werkgever betreft een administratiekantoor voor de voertuigbranche. De werknemer is daar werkzaam als productmanager. De werkgever heeft met toestemming van het UWV de arbeidsovereenkomst opgezegd per 1 juni 2016 op bedrijfseconomische gronden. De werknemer kan zich daarmee niet verenigen en verzoekt in rechte herstel van het dienstverband. Volgens hem heeft de werkgever niet aangetoond dat het vervallen van zijn functie nodig is voor het voortbestaan van de onderneming.

Volgens de kantonrechter heeft de werkgever voldoende aannemelijk gemaakt dat een verandering van zijn organisatiestructuur nodig was voor een betere positionering op de markt. Voor een ontslag op bedrijfseconomische gronden is het niet nodig dat de werkgever aantoont dat hij zonder het vervallen van arbeidsplaatsen op faillissement zou afstevenen. Ook is volgens de kantonrecht er voldoende aannemelijk dat de werkgever zich heeft ingespannen voor herplaatsing van de werknemer binnen zijn onderneming, maar dat daar geen geschikte functies voorhanden waren. De werkgever heeft echter binnen een te beperkte kring gezocht. Art. 9 lid 2 van het Ontslagbesluit bepaalt dat als de onderneming deel uitmaakt van een groep, bij de beoordeling van de vraag of een passende functie beschikbaar is mede arbeidsplaatsen in andere tot deze groep behorende ondernemingen moeten worden betrokken. Voor wat onder een groep wordt verstaan wordt in het Ontslagbesluit verwezen naar art. 2:24b BW. De werkgever in deze zaak heeft alleen bij de eigen onderneming en haar nevenvestigingen gekeken of er sprake is van een passende functie, maar niet bij andere groepsmaatschappijen. Daarmee ligt de vraag voor of binnen de herplaatsingstermijn binnen het concern één of meer passende functies voor de werknemer voorhanden waren, al dan niet na herscholing. De kantonrechter geeft de werkgever de gelegenheid om zich hierover alsnog bij akte uit te laten.

Bron: Rb. Noord-Holland 3-01-2017, 5281235 \ AO VERZ 16-241 (publ. 10-04-2017), (ECLI:NL:RBNHO:2017:1107)