Reparatie gevolgen arrest BOR SW indirect aandelenbelang

Het kabinet dient een wetsvoorstel in dat een onbedoelde verruiming van de bedrijfsopvolgingsregeling repareert die het gevolg is van het in april gewezen arrest over de bedrijfsopvolgingsregeling voor de erf- en schenkbelasting (BOR). Daarnaast wordt de doorschuifregeling voor aanmerkelijk belang in de IB aangepast. De wetswijziging wordt op Prinsjesdag ingediend en werkt terug tot 1 juli 2016. 

De Hoge Raad oordeelde op 22 april 2016 ( ECLI:NL:HR:2016:705) dat de BOR SW ook van toepassing kan zijn op aandelen die een holding houdt in een lichaam waarin de erflater/schenker geen indirect aanmerkelijk belang heeft. Het arrest heeft een forse verruiming van de reikwijdte van zowel de BOR als de doorschuifregelingen tot gevolg ten opzichte van de uitleg van de wet zoals de afgelopen jaren door de Belastingdienst gehanteerd. Dit arrest maakt het mogelijk om naast ondernemingsvermogen ook beleggingsvermogen onder het bereik van deze regelingen te brengen. Oneigenlijk gebruik wordt op deze manier in de hand gewerkt. Indirecte belangen kleiner dan 5%, waarvoor tot nu toe de lijn werd gehanteerd dat deze niet voor de BOR kwalificeren, kunnen onder omstandigheden als zodanig als bedrijfsmiddel kwalificeren. Hierdoor kwalificeert tevens het tot de betreffende belangen behorende beleggingsvermogen als ondernemingsvermogen. Er geldt bovendien geen bezitseis of voortzettingseis. Dit geldt ook voor direct en indirect gehouden preferente aandelen die niet in het kader van een gefaseerde bedrijfsopvolging tot stand zijn gekomen. Deze gevolgen passen niet binnen de doelstelling van zowel de BOR als de doorschuifregelingen in de IB. Uit de praktijk zijn signalen gekomen dat kwalificerende situaties heel gemakkelijk gecreëerd kunnen worden, hetgeen grote budgettaire gevolgen kan hebben. Het kabinet stelt daarom voor de gevolgen van het arrest met terugwerkende kracht te repareren tot en met 1 juli 2016. De reparatie houdt in dat de uitleg en werkwijze zoals de Belastingdienst die sinds 2010 heeft gehanteerd wettelijk wordt vastgelegd.

Bron: MvF 01-07-2016