Verduidelijking schenkingsrecht en huwelijk

Staatssecretaris Snel heeft in de Nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingpakket 2018 voor de Eerste Kamer aangegeven bereid te zijn om in een beleidsbesluit aan te geven dat geen schenkingsrecht zal worden geheven bij het aangaan van een huwelijk.

 

De staatssecretaris is bereid om in een beleidsbesluit (publicatie in het eerste kwartaal van 2018) te bevestigen dat het aangaan van een huwelijk volgens het vanaf 1 januari 2018 geldende wettelijke regime van een beperkte gemeenschap van goederen met gelijke delen niet leidt tot heffing van schenkbelasting. Ook zal hij hierin opnemen dat het aangaan van een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen met gelijke delen, hetgeen vanaf 1 januari 2018 alleen nog kan door het aangaan van huwelijkse voorwaarden, niet leidt tot heffing van schenkbelasting. Dat geldt ook als de algehele gemeenschap van goederen met gelijke delen tijdens het huwelijk ontstaat door het wijzigen van huwelijkse voorwaarden. Voor alle overige situaties waarin huwelijkse voorwaarden worden aangegaan of worden gewijzigd, zal op basis van de huidige wetgeving aan de hand van de feitelijke situatie en de overeengekomen voorwaarden moeten worden bezien of mogelijk sprake is van een belaste schenking. Ook indien sprake is van het aangaan of wijzigen van een notarieel samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting zal op basis van de huidige wetgeving aan de hand van de feitelijke situatie en de overeengekomen voorwaarden worden bezien of mogelijk sprake is van een belaste schenking.
 
Volgens de staatssecretaris bevat de Successiewet 1956 weinig specifieke regelgeving ten aanzien van huwelijkse voorwaarden en beperkt de jurisprudentie op dit punt zich min of meer tot de situatie van het aangaan van een algehele gemeenschap van goederen. Om die reden heeft het kabinet een aantal voorstellen gedaan voor specifiekere regelgeving om meer duidelijkheid en met name rechtszekerheid te geven over de vraag in welke gevallen het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden tot heffing van schenkbelasting zou leiden, maar vooral ook in welke gevallen niet. Door het amendement van de heer Omtzigt zijn deze in het wetsvoorstel opgenomen maatregelen komen te vervallen.
 
Bron: EK 2017-2018, 08-12-2017, 34785 D