Wetsvoorstel vereenvoudiging Participatiewet ingediend

Staatssecretaris Klijnsma heeft op 5 juli 2016 het Wetsvoorstel vereenvoudiging en stroomlijning Participatiewet aangeboden aan de Tweede Kamer. Gemeenten kunnen op twee wijzigingen in dit wetsvoorstel vooruitlopen. Met die maatregel kunnen werkplekken sneller tot stand komen of worden voorgezet. 

Door deze maatregelen wordt het voor gemeenten nu al mogelijk om een forfaitaire loonkostensubsidie van 50% van het wettelijk minimumloon gedurende (maximaal) de eerste 6 maanden van het dienstverband te verstrekken en is het mogelijk een loonkostensubsidie te verstrekken voor jongeren (schoolverlaters afkomstig uit het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs of de entreeopleiding MBO) die al werken. 

Doel van het wetsvoorstel is om de praktische uitvoering van de Participatiewet en de Wet banenafspraak verder te verbeteren. De aanpassingen zijn onder meer bedoeld om de regeldruk rondom de loonkostensubsidie en de loonwaardemeting te verminderen.

De signalen over bureaucratie van uit de praktijk hebben geleid tot twee aanpassingen. Een forfaitaire (vaste) loonkostensubsidie van 50% van het wettelijk minimumloon in het eerste halfjaar van een dienstbetrekking voorafgaand aan de loonwaardemeting en een flexibele termijn voor het herbeoordelen van de loonwaarde op de werkplek. Deze maatregelen zijn bedoeld om het voor werkgevers en gemeenten in de praktijk eenvoudiger te maken iemand met een beperking in een dienstbetrekking te plaatsen. Een forfaitaire loonkostensubsidie maakt de start van een dienstverband met iemand uit de doelgroep banenafspraak gemakkelijker voor een werkgever. Bovendien kan in het eerste half jaar een goed beeld worden verkregen van de capaciteiten van de werknemer. Door het meewegen van het ontwikkelperspectief bij het bepalen van de termijn waarop de loonwaarde opnieuw wordt vastgesteld, wordt de loonwaardemeting meer flexibel en persoonsgericht. Hierdoor wordt onnodige bureaucratie vermeden.

Het wetsvoorstel maakt daarnaast loonkostensubsidie mogelijk voor jongeren die al werken. Ten behoeve van de eenduidigheid stelt de regering voor om de mobiliteitsbonus voor mensen met scholingsbelemmeringen te harmoniseren. Ook wordt een wijziging van de voortgezette werkregeling in de Wajong2010 voorgesteld, waarmee het inkomen van de werkende Wajonger meer in lijn is met het loon van iemand die met een loonkostensubsidie op basis van de Participatiewet aan de slag is.

 

Bron: TK 2015-2016, 34514, nrs. 2 en 3